disclaimer

Disclaimer

Identiteit

Wij zijn Brouwerij De Hazen
Wij zijn ook Zilveren Haas, N°37

Contactgegevens

Brouwerij De Hazen
adres: Ferdinand Verbieststraat 8, B-9160 Lokeren
tel: +32 (0)474 74 04 92
e-mail: sales@brouwerijdehazen.be
ondernemingsnummer: BTW BE 0891 826 413

Aanvaarding van de voorwaarden

Door deze website te bezoeken en/of op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Intellectuele eigendommen

De op deze website verstrekte informatie is beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Brouwerij De Hazen is de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij kunnen gebruik maken van YouTube, Flickr, Instagram, Facebook, Twitter, Untappd, Last.fm, Vimeo, ... als bronnen voor inhoud. Aangezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, door het plaatsen van links naar websites van derden, onbewust uw intellectuele eigendommen schenden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat de betrokken link zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande wij ernaar streven dat de informatie op onze website betrouwbaar is, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuiste informatie op deze website. Contact opnemen met een voorstel ter correctie ervan is wel altijd mogelijk. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren. Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren. Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren. Toch blijft dit steeds op uw eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Gent.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. Brouwerij De Hazen waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website. Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

Wijzigbaarheid

Brouwerij De Hazen heeft het recht om deze disclaimer te wijzigen. Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op 26 april 2018.

PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

Contactgegevens

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, bijvoorbeeld via contact- of wedstrijdformulieren, in te zien, te laten wijzigen of uit de database te laten verwijderen. Dat kan op eenvoudig verzoek via onderstaande contactgegevens:

Brouwerij De Hazen
adres: Ferdinand Verbieststraat 8, B-9160 Lokeren
tel: +32 (0)474 74 04 92
e-mail: sales@brouwerijdehazen.be
ondernemingsnummer: BTW BE 0891 826 413

Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en kunnen door Brouwerij De Hazen niet meegedeeld worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de gebruiker, tenzij we er wettelijk toe verplicht zouden worden.

Leeftijdsgrens

De Belgische Brouwers, de Belgische Federatie Wijn & Gedestilleerd, Comeos en alle Horecafederaties ondertekenden op 25 januari 2013, samen met de Minister van Volksgezondheid en de consumentenorganisaties OIVO en Test-Aankoop, het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. Dit Convenant is het bewijs dat alle betrokken beroepsverenigingen uit de sector van bier en alcoholhoudende dranken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Het Convenant is vanaf 25 april 2013 van toepassing. De vorm en het toepassingsgebied van dit convenant zijn uniek en bieden een grotere effectiviteit dan een klassiek wettelijk kader. Samen met de overheid komt men tot een efficiënte zelfregulering, die afdwingbaar en sanctioneerbaar is en waarbij alle consumenten, vooral de jongeren, op een doeltreffende manier beschermd worden.

Door zich akkoord te verklaren met de inhoud van dit convenant, heeft Brouwerij De Hazen zich ertoe verbonden duidelijke meldingen te maken dat de content van haar websites niet mag bekeken worden door of gedeeld worden met personen jonger dan 18 jaar. Personen jonger dan 18 die toch toegang krijgen tot onze website, doen dit op eigen verantwoordelijkheid.

Het waarschuwingsteken dat op onze websites wordt gebruikt:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brouwerij De Hazen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sales@brouwerijdehazen.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brouwerij De Hazen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en/of betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brouwerij De Hazen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij een bestelling via de webshop bewaart Brouwerij De Hazen de ingevoerde gegevens tot 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brouwerij De Hazen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brouwerij De Hazen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sales@brouwerijdehazen.be. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brouwerij De Hazen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sales@brouwerijdehazen.be.

Wijzigbaarheid

Brouwerij De Hazen heeft het recht om deze privacy statement te wijzigen. Deze privacy statement werd het laatst gewijzigd op 26 april 2018.

COOKIE POLICY

COOKIE POLICY

Contactgegevens

Brouwerij De Hazen
adres: Ferdinand Verbieststraat 8, B-9160 Lokeren
tel: +32 (0)474 74 04 92
e-mail: sales@brouwerijdehazen.be
ondernemingsnummer: BTW BE 0891 826 413

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brouwerij De Hazen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke cookies worden er geplaatst via onze site?

First party cookies

Brouwerij De Hazen maakt vooral gebruik van first party cookies of directe cookies die dienen om je gebruikservaring op onze websites te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze website zelf verzamelen. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker, zoals de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert.

Specifiek overzicht

PHPSESSID​ (sessie cookie)

 • Type: essentiële cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt.

notificationbox_xxxxx

 • Type: essentiële cookie
 • Levensduur: 4 dagen
 • Doel: deze cookie wordt gebruikt om via een popup bepaalde producten of nieuws in de kijker te zetten.
 • Opmerking: deze cookie begint steeds met notificationbox_. De karakters die hierop worden aangevuld kunnen veranderen naargelang het product of nieuws dat in de popup wordt getoond.

lidc

 • Type: marketing cookie
 • Levensduur: sessie
 • Provider: linkedin.com
 • Doel: deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerk service LinkedIn voor routering. Voor meer informatie kan je terecht op https://www.linkedin.com/legal/cookie-table

NID

 • Type: marketing cookie
 • Levensduur: 6 maanden
 • Provider: google.com
 • Doel: een browser stuurt deze cookie mee bij verzoeken aan de sites van Google. De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden. Voor meer informatie kan je terecht op https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl

cookieconsent_dismissed

 • Type: functionele cookie
 • Levensduur: 1 jaar
 • Inhoud: 'yes' bij acceptatie, 'no' bij weigering
 • Doel: deze cookie vertelt de site dat je hebt geaccepteerd dat er cookies gebruikt worden en voorkomt het tonen van de cookie-informatieboodschap bij jouw volgende bezoeken.

Third party cookies

Daarnaast zijn er ook derde partijen met een andere domeinnaam die via de website van Brouwerij De Hazen cookies kunnen plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google en Facebook. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan.

Partijen die mogelijks cookies zetten:

overzicht

SSID, SID, SAPISID, APISID, HSID, SS, NID, SIDCC (google.com)

 • Type: analytische en functionele cookies
 • Levensduur: varieert van einde sessie tot 2 jaar na de sessie
 • Provider: google.com
 • Doel: slaat voorkeuren en informatie van de gebruiker op wanneer deze pagina’s bezoekt waarop Google Maps of YouTube geïntegreerd zijn.

NID, SID, APISID, 1P_Jar (google.com)

 • Type: marketing cookies
 • Levensduur: maximum 1 jaar
 • Provider: google.com
 • Doel: laten aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.

Hoe kan je cookies uitschakelen?

Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden: https://www.aboutcookies.org

Wijzigbaarheid

Brouwerij De Hazen heeft het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 26 april 2018.